15:06
Органи управління та учнівське самоврядування

До структури управлінських органів у Журавському НВК належать:

органи колегіального управління школою (загальношкільна конференція, рада школи, педагогічна рада);

адміністрація школи (директор-Собецька Н.В., його заступники з навчальної -Мороз А.І.та виховної роботи-Кендзюк С.А.);

структурні одиниці, підпорядковані директору школи (педагог-організатор-Кендзюк С.А (0,5 ставки), завгосп-Присяжний П.І.)

органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, профком, батьківський комітет, шефські організації, органи місцевого самоврядування).

Мал. Структура державно-громадського управління Журавського НВК

Загальношкільна конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування НВК. Делегатів конференції з правом голосу обирають збори вчителів та інших працівників, збори батьків і представників громадськості в однаковій кількості від кожної категорії. Конференція затверджує статут, вносить корективи, розробляє напрями розвитку НВК, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, здійснює пошуки додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази. За необхідності створює тимчасові, постійні комісії з різних напрямів діяльності школи, визначає їх повноваження. Скликається радою школи один раз на рік.

Раду школи обирають на загальношкільній конференції. Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

До складу ради обирають представників педколективу, учнів 5-11 класів, батьків (або осіб, які їх замінюють) і громадськості. Очолює її директор школи. На чергових виборах склад ради оновлюють не менш ніж на третину.

Рада школи:

займається управлінськими проблемами, які раніше перебували в одноосібній

компетенції директора;

реалізує рішення конференцій шкільного колективу;

представляє інтереси школи в державних і громадських органах, забезпечує

соціальний захист неповнолітніх;

визначає зміст, методи, форми організації навчання й виховання;

встановлює режим роботи школи;

здійснює контроль за роботою, проводить атестацію педагогічних працівників,

вносить пропозиції щодо кваліфікаційної комісії про присвоєння вчителям

кваліфікаційних категорій;

контролює витрату бюджетних асигнувань на школу, формує власний матеріальний

фонд школи;

заслуховує звіти про роботу директора, його заступників, учителів;

виносить пропозиції щодо продовження або припинення їх повноважень;

захищає працівників школи й адміністрацію від необґрунтованого втручання в їх

професійну та посадову діяльність.

Протягом року основну роботу в раді виконують педагогічний, батьківський та учнівський сектори, які збираються раз на три місяці, заслуховують відповідальних за певні ділянки роботи, намічають шляхи виконання прийнятих рішень. Президія ради, до якої входять адміністрація та керівники секторів, здійснює оперативне керівництво школою.

Педрада в школі – це орган, який об'єднує всіх загальною турботою

про сьогоднішній і завтрашній день школи, спонукає до пошуку, творчості,створює в колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння і пошани.

Педагогічна рада в школі – це лабораторія педагогічної майстерності, одна з умов розвитку інноваційної роботи в школі, є постійно діючим органом школи для розгляду основних питань навчально-виховної роботи.

Головним завданням педагогічної ради є об’єднання зусиль педагогічного колективу школи, спрямованих на піднесення рівня навчально-виховної роботи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду.Педагогічна рада школи – колективний орган, що покликаний керувати всім навчально-виховним і господарським життям школи.

Демократичні форми внутрішньошкільного управління передбачають включення педагогів у вирішення повного обсягу важливих проблем життя і діяльності школи з урахуванням і максимальним зближенням інтересів кожного учителя з інтересами держави і суспільства, впровадження економічних важелів і стимулів в організацію спільної роботи педагогів для досягнення реальних результатів навчально-виховної роботи на основі удосконалення стилю спілкування, взаємної поваги і співпраці, високого професіоналізму та єдності педагогічних поглядів учительського колективу.

Педагогічна рада дотримується вказівок і завдань викладених в «Положенні про педагогічну раду». "Положення про педагогічну раду загальноосвітньої школи" і "Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад"- це юридичні документи які визначають статус, повноваження й завдання педагогічної ради . Зокрема в «Положенні про загальноосвітній навчальний заклад» п.60, 61, 62 сказано:

п.60 "Директор загальноосвітнього навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом".

п.61 "Робота педагогічної ради проводиться відповідно до загальноосвітнього навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік".

п.62 "Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

Головне в роботі педради, особливо під час підготовки – надання методичної допомоги вчителям, вихователям і класним керівникам.

Діяльністю педагогічної ради керує директор школи, однак велику організаційну роботу з підготовки рад, з контролю за виконанням рішень ведуть заступники директора школи з навчальні та виховної роботи.

Директор школи та його заступники керують навчальною та виховною роботою в школі, організовують і несуть відповідальність за:

реалізацію постанов уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України і його органів на місцях;

визначення стратегії і тактики розвитку (згідно з її Статутом), рівень ефективної та якісної роботи школи;

добір та розстановку педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу;

правильне складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку;

організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педагогічних працівників, підвищення професійної кваліфікації та організацію самоосвіти;

дієвість роботи педагогічної ради школи, виконання її постанов;

розробку науково-методичних засад діяльності школи, організацію творчої роботи педагогів;

створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, забезпечення техніки безпеки, додержання санітарно-гігієнічних вимог (опосередковано);

своєчасну звітність школи;

роботу батьків та батьківської ради;

підготовку школи до нового навчального року;

належне ведення особових справ педагогічних працівників;

здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, прийом дітей до школи;

видають накази, розпорядження та інші документи , які стосуються шкільного життя;

сприяє організації раціонального використання робочого часу, підвищення результативності та якості керівництва.

господарською частиною організовує та несе відповідальність за забезпечення господарської діяльності школи, утримання та поповнення матеріально-технічної бази школи, виконання санітарно-гігієнічних правил, забезпечення здорових та безпечних умов праці і навчання. Керує та контролює господарську діяльністю школи, своєчасну підготовку школи до початку навчального року, поточне господарське обслуговування і належний технічний та санітарно – гігієнічний стан, споруд, класів, іншого майна школи, а також їдальні, відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності, раціональні витрати матеріалів і коштів школи, роботу по благоустрою, озелененню і прибиранню території школи, дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технічного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт, дотримання норм пожежної безпеки забудов і споруд.

Учнівське самоврядування школи діє на підставі Статуту та Положення про учнівське самоврядування школи.

В своїй роботі учнівське самоврядування нашої школи керується такими документами: Закон «Про освіту»; Конституція України; Конвенція про права дитини; Указ Президента України «Про національну програму правової освіти населення»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках, 348-99-п».

Активними членами шкільної системи самоврядування є учні 1-11 класів, педагог-організатор, класні керівники.

Діяльність органів учнівського самоврядування нашої школи здійснюється у межах діяльності дитячої організації «Журавлик», яка має свій Статут і свою символіку. У Статуті відображені права та обов'язки учасників учнівського самоврядування, визначені основні напрями роботи учнівської організації. Організація працює за своїм планом роботи, який узгоджується педагогом-організатором. Учні допомагають влаштовувати свята і конкурси в школі, проявляють активність у важливих шкільних справах, готують виступи до педагогічних рад. Стосунки членів учнівського та педагогічного колективів побудовані на довірі, співро­бітництві.

Профспілковий комітет здійснює представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів Профспілки.

Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України „ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”, Закону України „ Про об’єднання громадян ”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

Профспілкова організація школи самостійно вирішує питання своєї організаційної структури. В своїй діяльності профспілкова організація школи керується Уставом профспілки, Законом «О професійних союзах, їх правах та гарантіях діяльності», нормативними актами виборчих органів профспілки, справжнім Положенням. Захищає право членів профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення. Сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед членів профспілки.

Профспілка здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці. Організовує громадський контроль за дотриманням в школі норм і правил по охороні праці, громадського харчування, вносить до адміністрації школи пропозиції по створенню безпечних умов праці, розвитку та зміцненню матеріальної бази.

Профспілковий комітет сприяє щорічному огляду-конкурсу учбових кабінетів, за результатами яких передбачається заохочення педагогічних працівників.

Профспілковий комітет школи залучає шефські організації до спільної роботи по зміцненню матеріально-технічної бази школи.
 

Батьківський комітет школи діє на підставі Положення про батьківський комітет та є органом батьківського самоврядування, склад якого обирають на батьківських зборах.

Метою його діяльності є:

сприяння виконанню статутних завдань школи;

забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів та надання допомоги сім'ї у вихованні й навчанні дітей.

Батьківський комітет зобов'язаний дотримуватися статуту школи, виконувати рішення, розпорядження адміністрації щодо організації навчально-виховного процесу, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя. Свої зусилля здебільшого він спрямовує на розвиток матеріально-технічної бази, фінансове забезпечення школи, сприяння роботі учнівських об'єднань за інтересами.

 

Шефські організації співпрацюють з школою на підставі ст. 18, 32 п. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 61 Закону України «Про освіту», ст. 33 Закону України «Про підприємство».

Таку роботу можна проводити по наступним напрямкам (див. Схема):

Шефські організації допомагають утримувати споруди та будівлі на належному санітарно-технічному рівні.

Приватні підприємці організовують с роботи щодо придбання шкільних меблів, спортивного інвентаря, будівельних матеріалів, надання різноманітних послуг.

Батьки учнів спільно співпрацюють по розвитку матеріально-технічної бази школи та створення відповідних санітарно-гігієнічних умов для навчання.

Колишні випускники підтримують зв’язок з випускниками минулих років, організовують зустрічі, святкування ювілеїв школи та вирішують деякі матеріальні проблем школи.

Депутати прилеглих виборчих округів вирішують питання в органах місцевого самоврядування щодо фінансування ремонтно-будівельних робіт, благоустрою та проведення культурно-розважальних заходів.

.

Категорія: Навчально-методична робота | Переглядів: 1074 | Додав: morozallaiwanowna | Теги: учнівське самоврядування | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Діяльність закладу
 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу  
 • Педагогічний колектив  
 • Бабусина світлиця  
 • Музей "Мужність"  
 • Навчально-методична робота  
 • Учнівське самоврядування  
 • Охорона праці  
 • Замовлення підручників  
 • Протоколи педрад  
Головне меню
 • Головна сторінка
 • Документи МОН
 • Все для вчителя
 • Сторінка для батьків
 • Дистанційне навчання
 • ЛЕГО в закладі
 • Дошкільне навчання
 • Відкритість закладу
 • Оцінювання досягнень
 • Методична робота
 • Підвищення кваліфікації
 • Якість освіти
 • Дистанційне навчання
Правила поведінки
 • Правила поведінки здобувачів освіти  
 • Правила по збору портфеля учня  
 • Правила безпечного поводження  
 • План заходів ,спрямованих на запобігання та протидію булінгу  
 • Порядок надання та розгляду заяв про випадки булінгу  
 • Порядок реагування на доведені випадки булінгу  
Про школу
 • Наша адреса
 • Педагогічний колектив 
 • Історія Журавського НВК  
 • Дошкільний заклад
 • Навчальні кабінети
 • Віртуальний музей "Мужність"
 • Віртуальний музей "Бабусина світлиця"
 • Контакти з нами
 • Гостьова книга